Deelname voorwaarden stand Logstiek Limburg

 

 1. De onderneming of instelling moet conform de Handelsregisterweg 1996 ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland.

 2. Het formulier voor voorinschrijving dient volledig te zijn ingevuld. De aanmelding is geaccepteerd nadat de inschrijver van de projectmanager van de Stichting Promotie Logistiek Limburg (Stichting PLL) een officiële bevestiging hierover heeft ontvangen.

 3. Stichting PLL behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst, waarbij een goede afspiegeling van de Limburgse Logistiek wordt nagestreefd.

 4. Stichting PLL acht het moment van aanmelden beslissend indien gelijkwaardige bedrijven zich inschrijven.

 5. Stihcting PLL behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde sluitingsdatum aanmelden te weigeren.

 6. Stichting PLL kan aanmeldingen weigeren als hiervoor naar haar oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de onderneming of instelling, het karakter van de beurs en een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld. Indien bedrijven gelijkwaardig zijn in dit kader is beslissend het moment van aanmelden.

 7. Stichting PLL behoudt zich het recht voor om een aanmelding te annuleren in geval de inschrijver de benodigde informatie voor een goed verloop van de organisatie niet tijdig aanlevert. Te denken valt ondermeer aan een volledig ingevuld intakeformulier en een bedrijfsprofiel.

 8. Kosten voor reis- en verblijf, individueel transport, eventueel individuele tolken, etc. komen voor rekening van de inschrijver.

 9. De inschrijver is verplicht de deelnemersbijdrage binnen 20 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

 10. Stichting PLL behoudt zich het recht voor om de beursdeelname te annuleren in geval hiervoor naar het oordeel van de Stichting gegronde redenen bestaan. Redenen kunnen zijn het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, locatie op de beurs, veiligheidssituaties of andere vormen van overmacht.

 11. Stichting PLL is gerechtigd, indien een bedrijf zich na inschrijving besluit te annuleren, om een derde in-de-plaats-steller in te zetten waarbij de Stichting zich zal inspannen zoveel mogelijk de kosten ten laste van die in de plaats-steller te laten komen. Het annulerende bedrijf mag aan ELC Limburg niet bindende voordracht doen terzake de indeplaats-steller.